GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Trần
làng
Long
Đống
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Trần làng Long Đống - Nghệ An


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân14/3
 • Ngày tế thu 15/7
 • Ngày hội mã15/1

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu16
 • Số lượng gia đình: 1794
 • Số người: 1810

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Trần Trung Dũng
 • Địa chỉ: Nhà thờ họ tại tộc trưởng Trần Hữu Xuân
 • Điện thoại: 0977448875
 • Email: ruthanh ở gmail.com
 • Gia Phả Họ Trần làng Long Đống
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Trần làng Long Đống.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Trần làng Long Đống
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.