Gia phả tộc LÊ HỮU - ÁI NGHĨA - ĐẠI LỘC

Gia phả TỘC LÊ HỮU - ÁI NGHĨA - ĐẠI LỘC - Quảng Nam

TIÊN TỔ GIEO TRỒNG NỀN RUỘNG PHÚC. CHÁU CON CANH TÁC NẾP VƯỜN NHÂN
Ở tại: ÁI NGHĨA - ĐẠI LỘC - QUẢNG NAM

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân:
Tế Thu:
Hội mả:

Tổng quan gia phả

Số đời là : 23
Số gia đình là : 926
Số người là : 1138

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông Lê Hữu Học
Ở tại:
Điện thoại :
Email : vienhoc ở gmail.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc LÊ HỮU - ÁI NGHĨA - ĐẠI LỘC.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc LÊ HỮU - ÁI NGHĨA - ĐẠI LỘC.

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com