GIA

PHẢ

TỘC

TRẦN
NGHIÊU
-
PHÁI
1
CHI
3
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC TRẦN NGHIÊU - PHÁI 1 CHI 3 - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tạiCác ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 224
 • Số người: 279

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Trần Thanh Ngọc
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: tranthanhngoc1802 ở gmail.com
 • Gia Phả TRẦN NGHIÊU - PHÁI 1 CHI 3
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc TRẦN NGHIÊU - PHÁI 1 CHI 3.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc TRẦN NGHIÊU - PHÁI 1 CHI 3
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.