GIA

PHẢ

TỘC

TRẦN
VĂN
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC TRẦN VĂN - Hải Dương


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Phùng Xá, Vạn Phúc, Ninh Giang, Hải Dương


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 656
 • Số người: 915

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông TRƯỞNG HỌ TRẦN VĂN BẾN
 • Địa chỉ: Thôn 3, Vạn Phúc, Ninh Giang, Hải Dương
 • Điện thoại: DĐ 01683260035
 • Email: hoanhaithuytinh ở gmail.com
 • Gia Phả TRẦN VĂN
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc TRẦN VĂN.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc TRẦN VĂN
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.