GIA

PHẢ

TỘC

Gia
phả
họ
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Gia phả họ Lê - Thanh Hóa


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Phượng Lĩnh - Đồng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu12
 • Số lượng gia đình: 301
 • Số người: 408

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Lê Văn Dũng
 • Địa chỉ: Phượng Lĩnh - Đồng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0915279363
 • Email: dungcemmath ở gmail.com
 • Gia Phả Gia phả họ Lê
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Gia phả họ Lê.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Gia phả họ Lê
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.