GIA

PHẢ

TỘC

THÁI

(ĐÔ
LƯƠNG)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC THÁI BÁ (ĐÔ LƯƠNG) - Nghệ An


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Con người có tổ có tông || Như cây có cội như sông có nguồn


Ở tại

NGHỆ AN


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân 14, 15, 16 THÁNG GIÊNG HÀNG NĂM
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã 16 THÁNG GIÊNG HÀNG NĂM

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu24
 • Số lượng gia đình: 889
 • Số người: 889

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Thai Ba Dung
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: thaibadung ở yahoo.com
 • Gia Phả THÁI BÁ (ĐÔ LƯƠNG)
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc THÁI BÁ (ĐÔ LƯƠNG).
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc THÁI BÁ (ĐÔ LƯƠNG)
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.