GIA

PHẢ

TỘC

Trần
Tộc
Gia
Phả
Phái
Nhì
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Trần Tộc Gia Phả Phái Nhì - Quảng Ngãi


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã22/01

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 150
 • Số người: 184

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Trần Đức Hòa
 • Địa chỉ: Xã Phổ Thuận
 • Điện thoại: 0989112644
 • Email: hoa034vn ở yahoo.com
 • Gia Phả Trần Tộc Gia Phả Phái Nhì
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Trần Tộc Gia Phả Phái Nhì.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Trần Tộc Gia Phả Phái Nhì
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.