Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây

toan56

 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  01/06/2017
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  01/06/2017
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  01/06/2017
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  08/07/2016
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  08/07/2016
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  08/07/2016
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  05/06/2016
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  28/05/2015
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  16/05/2015
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  16/05/2015
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  16/05/2015
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  01/06/2014
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  30/05/2014
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  27/03/2014
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  22/02/2014
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  29/10/2013
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  29/10/2013
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  29/07/2013
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 - Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, Huyện Hương Trà, Tỉnh ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  22/02/2013
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 - Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, Huyện Hương Trà, Tỉnh ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  29/01/2013
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế (Nay là Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  03/12/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ (Nay là Phường An Hòa), TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  04/10/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ (Nay là Phường An Hòa), TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  04/10/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ (Nay là Phường An Hòa), TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  04/10/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ,Xã Hương Sơ (Nay là Phường An Hòa), TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  03/10/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  03/10/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 - Thôn Đốc Sơ -TP Huế ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, (Nay là Phường An Hòa), TP Huế.
  04/09/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 - Thôn Đốc Sơ -Thừa Thiên - Huế ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, (Nay là Phường An Hòa), TP Huế.
  04/09/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 - Thôn Đốc Sơ -Thừa Thiên - Huế ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, (Nay là Phường An Hòa), TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
  04/09/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 - Thôn Đốc Sơ -Thừa Thiên - Huế ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, (Nay là Phường An Hòa)Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  04/09/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Thôn Đốc Sơ-Thừa Thiên =- Huế ở Thôn Đốc Sơ, Xã Hương Sơ, (Nay là Phường An Hòa)Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  04/09/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  04/09/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  02/09/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  31/08/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  28/08/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  23/08/2012
 • toan56
  toan56
  Tại sao khi tôi so sánh, phần mềm lại yêu cầu xóa một số vùng dữ liệu ở web. Nếu xóa thì phải nhập laik, mà không xóa thì không upload những thông tin mới nhập. TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY, ADMIN HOẶC AI BIẾT CHỈ DÙM. Ngoài ra, một số thông tin khác đã cập nhật được rồi, bây giờ khi so sánh thì lại ghi là chưa cập nhật. Vì sao vậy ????
  23/08/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  20/08/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  20/08/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê văn- Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
  15/08/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê (Văn) - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hoà, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
  08/07/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê (Văn) - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hoà, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
  08/07/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê (Văn) - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hoà, TP Huế
  27/06/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hoà, TP Huế
  26/06/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hoà, TP Huế
  23/06/2012
 • toan56
  toan56 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê - Phái 3 -Đốc Sơ ở Thôn Đốc Sơ, Phường An Hoà, TP Huế
  18/06/2012
 • toan56
  toan56 thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  18/06/2012
 • toan56
  toan56
  Tại sao tôi không vào được giâph1.xml vủa tôi
  18/06/2012
 • toan56
  Gia nhập
  Chào bạn, toan56
  16/06/2012

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Thông tin

Tài khoản
toan56
Tham gia
16/06/2012
Lần truy cập
135
Gần nhất lúc
31/07/2017
Quyền
Member
Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (0)