1.1 LÊ ĐỨC QUÝ CÔNG
    2.1 Ngài...
        3.1 Ngài...
            4.1 Ngài...
                5.1 Ngài...
                    6.1 Ngài...
                        7.1 Ngài...
                            8.1 Ngài...
                                9.1 Ngài...
                                    10.1 Ngài...
                                        11.1 Ngài...
                                            12.1 Ngài Toản-Đội trưởng-Nguyễn thị Đàng(bà chính)-Nguyễn thị Kỳ(Nguyễn Đức
                                                13.1 Ông Phước
                                                13.2 Bà thị Phận-Lấy chồng nhà Vua,không con!
                                                13.3 Ông Thiệu-Hiệp lý-Bà thứ-Không rỏ quý danh-Bà chính- Nguyễn thị Ngoại
                                                    14.1 Bà thị Tín
                                                    14.2 Bà thị Tư
                                                    14.3 Ông Tấn-Trấn thủ-Bà Nguyễn thị Lựu
                                                        15.1 Bà thị Hảo
                                                        15.2 Ông Khiêm-Lại Mục-Bà thứ thứ-Thị Dĩnh-Bà thứ-Thị Diên-Bà chính-Nguyễn thị Ngữ
                                                            16.1 Bà thị Đề
                                                            16.2 Ông Dượng-Cửu phẩm-Bà Nguyễn thị Hậu
                                                                17.1 Ông Thuần
                                                                17.2 Ông Lượng-Bà Nguyễn thị Viên-Bà thứ-Bà Vỏ thị Moi-Bà chính
                                                                    18.1 Ông Thí
                                                                    18.2 Bà thị Tỉnh
                                                                    18.3 Bà thị Thương
                                                                    18.4 Bà thị Khướu
                                                                    18.5 Bà thị Cưởng
                                                                    18.6 Bà thị Bẹp
                                                                    18.7 Bà thị Lạc
                                                                    18.8 Vô danh
                                                                    18.9 Vô danh
                                                                    18.10 Ông Tiếp-Bà Nguyễn thị Mỹ
                                                                        19.1 Bà thị Ngọc Oanh
                                                                        19.2 Ông Cường
                                                                        19.3 Bà thị Ngọc Thủy
                                                                        19.4 Bà thị Ngọc Lệ
                                                                        19.5 Bà thị Ngọc Trúc
                                                                        19.6 Bà thị Ngọc Nhân
                                                                17.3 Bà thị Chính
                                                                17.4 Bà thị Tý
                                                                17.5 Bà thị Mão
                                                                17.6 Ông Mùi(Diện-Đính)-Bà Lê thị Tham-Bà chính-Bà thị Sâm-Bà thứ
                                                                    18.1 Bà thị Cháu
                                                                    18.2 Ông Thông-Bà Phạm thị Chuẩn-Bà thứ-Bà Trương thị Thoại-Bà chính
                                                                        19.1 Ông Mạnh(Minh)-Bà Lê Thị Mai
                                                                            20.1 Ông Phúc-Bà Trần thị Chung
                                                                                21.1 Ông Hiếu
                                                                                21.2 Ông Đạo
                                                                            20.2 Ông Phạm Ry-Bà thị Ngọc Liên
                                                                            20.3 Ông Dũng
                                                                            20.4 Ông Lê Quang Vĩnh-Bà thị Ngọc Xuân
                                                                            20.5 Bà thị Mỹ Dung
                                                                            20.6 Bà thị Thu Hiền
                                                                            20.7 Ông Phạm Hoài Hiệp-Bà thị Ngọc Lan
                                                                            20.8 Ông Cường
                                                                        19.2 Ông Trí-Bà Nguyễn thị Hoa
                                                                            20.1 Ông Giang Triều-Bà Nguyễn thị Mai
                                                                            20.2 Ông Minh Vương-Bà Nguyễn thị Ngọc Giàu
                                                                            20.3 Bà thị Kim Loan-Tu Sĩ
                                                                            20.4 Ông Nguyễn Văn Đức-Bà thị Thúy Kiều
                                                                            20.5 Ông Phương Bình-Bà Cao thi Thanh vân
                                                                            20.6 Ông Phương Vũ
                                                                        19.3 Ông Tuệ
                                                                        19.4 Ông Hải
                                                                        19.5 Ông Hồng
                                                                        19.6 Ông Thọ
                                                                        19.7 Bà thị Thành
                                                                        19.8 Ông Hòa
                                                                        19.9 Ông Đông
                                                                        19.10 Bà thị Tâm
                                                                        19.11 Ông Hiệp(Diệp)
                                                                        19.12 Bà thị Ngọc Lý
                                                                        19.13 Bà thị Ngọc Liên
                                                                        19.14 Bà thị Ngọc Hiền
                                                                    18.3 Bà thị Sen
                                                                    18.4 Bà thị Nỡ
                                                            16.3 Bà thị lang
                                                            16.4 Ông Hoằn-Bà Lê thị Chút
                                                                17.1 Ông Trương-Bà Nguyễn thị Mướp
                                                                    18.1 Ông Dẩn
                                                                    18.2 Ông Đinh-Bà Võ thị Hoa-Bà thứ-Bà Lê thị Tríu-Bà chính
                                                                        19.1 Ông Đổng
                                                                        19.2 Ông Chưởng-Bà Nguyễn thị Gái
                                                                            20.1 Ông Ải
                                                                            20.2 Hữu vị vô danh(song sanh)
                                                                            20.3 Bà thị Ty
                                                                            20.4 Ông Hải Đạo
                                                                        19.3 Bà Mính
                                                                        19.4 Bà thị Bạch
                                                                        19.5 Bà thị Xanh
                                                                        19.6 Bà thị Lẹ
                                                                        19.7 Ông Đống
                                                                        19.8 Ông Điền
                                                                        19.9 Ông Vinh-Bà Lê Thị Thường
                                                                            20.1 Ông Vui
                                                                            20.2 Bà thị Thắm
                                                                        19.10 Ông...
                                                                        19.11 Bà thị Huệ
                                                                        19.12 Bà thị Giỏ
                                                                        19.13 Bà thị Rin
                                                                    18.3 Bà thị Trang(Đỉu)
                                                                17.2 Bà thị Đốc
                                                            16.5 Ông Thuyên
                                                            16.6 Bà thị Huệ
                                                            16.7 Ông Đệ
                                                        15.3 Bà thị Dẫn
                                                        15.4 Ông Tương-Thơ Lại-Bà thị Mãi
                                                            16.1 Ông...
                                                            16.2 Bà thị Nậy
                                                            16.3 Bà thị Lỡ
                                                            16.4 Ông Nguyễn Hữu Vỹ-Bà thị Chiu
                                                    14.4 Bà thị Hợi
                                                    14.5 Bà thị Dần
                                                    14.6 Bà thị Tân
                                                    14.7 Ông Thành-Bát phẩm
                                                13.4 Bà thị Nguyễn
                                                13.5 Ông Thống-Chưởng Vệ-Hùng Uy Tướng Quân-Bà thứ thứ-Nguyễn thị Minh-Bà thứ-Nguyễn thị Khoa-Bà chính-Nguyễn thị Tuể
                                                    14.1 Ông Dức
                                                    14.2 Bà thị Dàng
                                                    14.3 Ông Thân-Chánh cửu phẩm-Gia định thành-Bà thứ thứ thứ-Nguyễn thị Đóa-Bà thứ thứ-Nguyễn thị Chợ-Bà thứ-Hoàng thị Giàu-Bà chính-Nguyễn thị Thành
                                                        15.1 Bà thị Liễu
                                                        15.2 Ông Thích
                                                        15.3 Ông Phú
                                                        15.4 Bà thị...
                                                        15.5 Ôn An
                                                        15.6 Ông Lành-Tập Binh-Bà Nguyễn thị Nậy
                                                            16.1 Ông Vỏ Mót-Hưng Nhơn-Bà thị Linh
                                                                17.1 Ông Vỏ văn Toản-Hưng Nhơn
                                                            16.2 Ông Cống
                                                            16.3 Ông Đáo-bà Vỏ thị Ngọ-Hưng nhơn
                                                                17.1 Ông Trắc
                                                                17.2 Ông Vân-Bà Hồ thị Đoi-Hòa Viện
                                                                    18.1 Ông Nguyễn Xe-Mậu tài,Huế-Bà thị Tần
                                                                    18.2 Ông Trần Như Song-Hà nam Ninh-Bà thị Tụy
                                                                    18.3 Ông Trần nghệ Anh-Nghệ Tỉnh-Bà Tuyến
                                                                    18.4 Ông Tiến-Bà Bùi thị Ngọc Ánh-Sài Gòn
                                                                        19.1 Ông Hiếu
                                                                        19.2 Bà thị Lan Phương
                                                                        19.3 Bà thị Thu Hiền
                                                                    18.5 Phan văn Hải-Hà nam Ninh-Bà thị Hoài Thương
                                                                    18.6 Bà thị Kim Chi
                                                                    18.7 Ông Thạch
                                                                    18.8 Hửu vị vô danh
                                                                    18.9 Hửu vị vô danh
                                                                    18.10 Hửu vị vô danh
                                                                    18.11 Hửu vị vô danh
                                                                    18.12 Bà thị Ánh Tuyết
                                                            16.4 .............Vô danh
                                                            16.5 Ông Nguyễn hữu Bàng-Hưng Nhơn-Bà Giở (Dớ)
                                                                17.1 Ông Nguyễn hữuCư-Hưng Nhơn
                                                        15.7 Ông Nguyễn hữu Siêu-Hưng Nhơn-Bà thị Hòe
                                                            16.1 Ông Nguyễn hữu Thiều-Hưng Nhơn
                                                        15.8 Ông Hường-Bà Nguyễn thị Nậy
                                                            16.1 Nguyễn Đức Khãm-Hưng Nhơn-bà thị Nghị
                                                                17.1 Ông Nguyễn đức Căng-Hưng Nhơn
                                                            16.2 Ông Hy-Bà Nguyễn thị Bông-Hưng Nhơn
                                                                17.1 Ông Mễ-Bà Vỏ thị Lãi-Hưng Nhơn
                                                                    18.1 Hửu vị vô danh
                                                                    18.2 Bà thị Tùy
                                                                    18.3 Hửu vị vô danh
                                                                    18.4 Bà thị Tiến
                                                                17.2 Hửu vị vô danh
                                                                17.3 .............Vô danh
                                                            16.3 Ông Tuy
                                                            16.4 Ông Trí
                                                            16.5 Ông Trác-Bà thị...Cải giá
                                                                17.1 Bà thị Cháu
                                                            16.6 Ông Lẫm
                                                            16.7 Ông Lạp-Bà Nguyễn thị Tót-Hưng Nhơn
                                                                17.1 Bà thị Mãi
                                                                17.2 Ông Hoai
                                                        15.9 Bà thị Liên
                                                        15.10 Bà thị vô danh
                                                    14.4 Bà thị Quế
                                                    14.5 Ông Thế
                                                    14.6 Ông Minh
                                                    14.7 Bà thị Chi
                                                    14.8 Bà thị Viện
                                                    14.9 Bà Nguyễn thị Vườn-Ông Định-Thất phẩm
                                                        15.1 Bà Thị...
                                                        15.2 Bà thị Thiện
                                                        15.3 Ông Bền-Bà Nguyễn thị vận
                                                            16.1 Bà thị Quy
                                                        15.4 Ông Luật-Bà Nguyễn thị Diểu(Nguyễn đức"15"Hưng Nhơn)
                                                            16.1 Ông Viễn-Cửu phẩm-Bà Nguyễn thị Quy-Hưng Nhơn
                                                                17.1 Ông Nguyễn đức Thiệt-Hưng Nhơn-Bà thị Thược
                                                                    18.1 Ông Nguyễn đức Thà-Trảng bom
                                                                17.2 Ông Châu-Bà Nguyễn thị Vẽ-Bà thứ-Bà Nguyễn thị Lép-Bà chính
                                                                    18.1 Ông Thú-Bà Lê thị Sáu-Trạch Phổ
                                                                        19.1 Vô danh
                                                                        19.2 Vô danh
                                                                        19.3 Ông Đại
                                                                        19.4 Ông Hiếu
                                                                    18.2 Ông Nguyễn hữu Thuấn-Hưng Nhơn-Bà thị Giàu
                                                                        19.1 Bà Nguyễn thị Sang
                                                                    18.3 Ông Trần văn Mưu-Hưng Nhơn-Bà thị Lài
                                                                        19.1 Ông Trần văn Sơn
                                                                    18.4 Ông Thượng-Nguyễn thị Lịch-Hưng Nhơn
                                                                        19.1 Ông Nguyễn bá Vinh-Văn Quỷ-Bà thị Bê
                                                                        19.2 Bà thị Thu Trang
                                                                    18.5 Bà thị Lộc(Lý)
                                                                    18.6 Ông....
                                                                    18.7 Ông Vỏ văn Ân-Hưng Nhơn-Bà thị Trình(Tình)
                                                                        19.1 Ông Vỏ văn Tuấn
                                                                    18.8 Ông Á
                                                                    18.9 Ông Hoàng ngọc Thượng-Quảng Trị-Bà thị Duyên
                                                                        19.1 Ông Hoàng ngọc Ái
                                                                        19.2 Ông Cường-Bà Lê thị Thê-An Thơ
                                                                            20.1 Ông Duy Đạt
                                                                        19.3 Ông Thành-Bà Trần thị Thanh Hiền
                                                                            20.1 Bà thị Ngọc Thanh
                                                                            20.2 Bà thị Ngọc Anh Thư
                                                                        19.4 Ông Lê văn Khuyện-Tây Ninh-Bà Ngọc Thy Yên
                                                                            20.1 Ông Lê Công Quyền
                                                            16.2 Bà thị Hách
                                                            16.3 Ông Du-Lý trưởng-Bà Trần thị Tĩnh
                                                            16.4 Ông Diến-Cửu Phẩm-Bà Nguyễn thị Chắc
                                                                17.1 Bà thị Phi
                                                                17.2 Ông Trần Bá Hưu(Văn Quỷ)-Bà thị Luyến
                                                                    18.1 Trần Bá Hải(Đà Nẵng)
                                                                17.3 Ông Thoang-Bà Trần thị Lang
                                                                17.4 Ông Thuyên-Bà Lê thị Kê
                                                                17.5 Ông Thiển-Bà Nguyễn thị Hoài
                                                                    18.1 Ông Minh Vương-Bà Nguyễn thị Phương-Bà Nguyễn thị Bình
                                                                        19.1 Ông Minh Đăng
                                                                17.6 Ông Lê văn Huề(Hưng Nhơn)-Bà thị Điệp
                                                                    18.1 Ông Lê văn Cường(Biên Hòa)
                                                                17.7 Ông Thiệp-Bà Hồ thị Ngọc Phương
                                                                17.8 Ông Nguyễn hữu Diên(USA)-Bà thị Ngọc Hằng(USA)
                                                                    18.1 Ông Nguyễn Lê Quang Vinh(USA)
                                                            16.5 Ông Điểu
                                                            16.6 Ông Tích
                                                        15.5 Bà thị Pháp
                                                        15.6 Bà thị Nhím(Diếm)
                                                        15.7 Ông Nguyễn đức Soạn-Bà thị Hòa
                                                            16.1 Ông Nguyễn đức Thảng
                                                        15.8 Bà thị Dơn
                                                        15.9 Ông Kỷ-Lý trưởng-Bà Nguyễn thị Tú
                                                            16.1 Bà thị....
                                                            16.2 Ông Vức-Hương Dịch-Bà Nguyễn thị Ngôn
                                                                17.1 Ông Nguyễn văn Cựu(An Thơ)-Bà thị Quyến
                                                                    18.1 Ông Nguyễn văn Cừu(An Thơ)
                                                                17.2 Bà thị Quyện
                                                            16.3 Ông Nguyễn đức Thái(Hưng Nhơn)-Bà thị Uynh
                                                                17.1 Ông Nguyễn đức Ngạc(Hưng Nhơn)
                                                            16.4 Ông Trử-Cửu phẩm-Bà thứ...(An Cựu-Huế)-Bà Nguyễn thị Phong
                                                                17.1 Ông Nguyễn đức Thái(An Thơ)-Bà thị Truyển
                                                                    18.1 Ông Nguyễn đức Quốc(An Thơ)
                                                                17.2 Vô Danh
                                                                17.3 Ông Duệ-Bà Nguyễn thị Cháu
                                                                17.4 Nguyễn đức Sừng(Hưng Nhơn)-Bà thị Sơ
                                                                    18.1 Ông Nguyễn đức Sanh(Hưng Nhơn)
                                                                17.5 Bà thị Vấn
                                                                17.6 Bà thị Mãi
                                                                17.7 Ông Cấp
                                                                17.8 Ông Nguyễn đức Xuyên(Hưng Nhơn)-Bà thị Lễ
                                                                    18.1 Ông Nguyễn đức Thạnh(Hưng Nhơn)
                                                                17.9 Bà thị Lộc
                                                                17.10 Ông Nguyễn Như Trừng(Hưng Nhơn)-Bà thị Sương
                                                                    18.1 Ông Nguyễn như Trai(Hưng Nhơn)
                                                                17.11 Bà thị Ba
                                                            16.5 Ông Biên
                                                        15.10 Ông Trần văn Nguyện-Bà thị Quý
                                                            16.1 Trần văn Khẩn
                                                13.6 Bà thị Toàn
                                                13.7 Ông Sàm
                                                13.8 Ông Hóa
                                            12.2 Ngài Tự-Nguyễn thị Quý Nương(bà chính)
                                                13.1 Ông Thứ-Bà thị Quý Nương
                                                    14.1 Ông Trần Thân(Hưng Nhơn)-Bà thị Thục
                                                    14.2 Ông Thuần-Bà Nguyễn thi....
                                                        15.1 Ông Sừng-Bà Phạm thị Hoàng(An Thơ)
                                                            16.1 Ông Cu Anh
                                                            16.2 Ông Cu
                                                            16.3 Ông Túy
                                                            16.4 Bà thị Ngân
                                                            16.5 Ông Côn
                                                    14.3 Ông Hữu-Bổ thụ đội trưởng-Bà Thị...(không rỏ quý danh)
                                                        15.1 Ông Ưu-Thưởng thọ sung hiệp quản-Bà Nguyễn thị Nậy
                                                            16.1 Ông Tống
                                                            16.2 Ông Võ
                                                            16.3 Ông Ái-Bà Nguyễn thị Tiêm(Hưng Nhơn)
                                                                17.1 Ông Khã-Bà Nguyễn thị Phụ(Hưng Nhơn)
                                                                    18.1 Bà....
                                                                17.2 Bà thị Tất
                                                                17.3 Ông Hán
                                                                17.4 Ông Thí-Bà Lê thị Cháu
                                                                    18.1 Bà thị Lý
                                                                    18.2 Ông Xuân
                                                                    18.3 Ông Nguyễn văn Oanh(Sài Gòn)-Bà thị Thu
                                                                        19.1 Bà Nguyễn thị Thanh Thảo
                                                                    18.4 Ông Tâm
                                                                    18.5 Ông Bùi văn Anh(Sài Gòn)-Bà thị Hồng
                                                                        19.1 Bà Bùi thị Linh
                                                                    18.6 Ông Minh
                                                                    18.7 Bà thị Vàng
                                                        15.2 Bà thị Khoa
                                                    14.4 Ông Tựu
                                                    14.5 Ông Biểu
                                                    14.6 Ông Chung-Bà Trần thị Mẫn(Đại Lộc)
                                                        15.1 Ông Bình(Thi sai suất đội)-Bà Nguyễn thị Con(An Thơ)
                                                            16.1 Bà thị Khanh
                                                            16.2 Ông Chương-Diêu ấm-Bà Nguyễn thị Chút(Hưng Nhơn)
                                                                17.1 Bà thị Truồng
                                                                17.2 Ông Trân
                                                                17.3 Ông Cơ-Bà Nguyễn thị Mảnh(Ưu điềm)
                                                        15.2 Ông Chút
                                                        15.3 Ông Sử-Tinh binh đội trưởng
                                                        15.4 Ông Quý-Đội trưởng
                                            12.3 Ngài Tạo-Nguyễn thị Quý Nương(bà chính)
                                                13.1 Ông Thuận-tùng mẫu quán,làng Phước Tích
                                                13.2 Ông Viễn-tùng mẫu quán,làng Phước Tích
                                                13.3 Ông Vai-Tùng mẫu quán,làng Phước tích.
    2.2 Cô...
    2.3 Cô...

Bản quyền của VietNamGiaPha.com