GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
PHÚC
ĐẠI
TỘC
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Nguyễn Phúc Thiện-Bà Phúc Thiện
    2.1 Nguyễn Chính Đạo - Bà Đỗ thị Nhân
        3.1 Nguyễn Thọ Sơn-Bà Thọ Sơn
            4.1 Nguyễn Thọ Chuyên- Lê thị Nhĩ.
                5.1 Nguyễn Khắc Minh-Nguyễn Thị Thuận
                    6.1 Nguyễn Thị Tuyên
                    6.2 Nguyễn Khắc Nhân; -Bà Nhân
                        7.1 Nguyễn Thị Lượng
                        7.2 Nguyễn Thọ Xuân-Nguyễn Thị Dưỡng
                            8.1 Nguyễn Thị Nhưng
                            8.2 Nguyễn Thọ Vạn-Nguyễn Thị Tẩy
                                9.1 Nguyễn Thọ Khiêm
                                    10.1 Nguyễn Bật Hài
                                    10.2 Nguyễn Công Chuân-Nguyễn Thị Lệnh
                                    10.3 Nguyễn Chắc Thức
                                        11.1 Nguyễn Huy Ngạc-Bùi Thi Lệnh
                                            12.1 Nguyễn Huy Đạc-Đỗ Lệnh
                                                13.1 Nguyễn Huy Chanh-Đoàn Thị Hưu
                                                    14.1 Nguyễn Huy Thụ
                                                        15.1 Nguyễn Viết Xương
                                                        15.2 Nguyễn Viết Da-Dương Thị Sen
                                                            16.1 Nguyễn Văn Nhượng-Trần Thị Hý-Đỗ Thị Bé
                                                                17.1 Nguyễn Văn Cư
                                                                17.2 Nguyễn Văn Quảng-Phạm Thị Nhị
                                                                    18.1 Nguyễn Thành Nam
                                                            16.2 Nguyễn Văn Trịnh
                                                            16.3 Nguyễn Thị
                                                            16.4 Nguyễn Thị
                                                            16.5 Nguyễn Thi Mịn
                                                            16.6 Nguyễn Thị Mìn
                                                        15.3 Nguyễn Viết Đối
                                                    14.2 Nguyễn Thị Lan.
                                                13.2 Nguyễn Huy Chử-Trần Thị Bái
                                                13.3 Nguyễn Huy Cung-Trần Thị Quân.
                                                13.4 Nguyễn thị Vỵ.
                                            12.2 Nguyễn Huy Tiêu-Trần Thị Lệnh
                                                13.1 Nguyễn Huy Sướng
                                                13.2 Nguyễn Huy Di
                                                13.3 Nguyễn Huy Nùng
                                                13.4 Nguyễn Thị Tuyên
                                            12.3 Nguyễn Huy Đường-Nguyễn Thị Thành.-Nguyễn Thị Lệnh
                                                13.1 Nguyễn Thị lệnh-Nguyễn Huy Khí
                                                13.2 Nguyễn Huy Đanh
                                                13.3 Nguyễn Thị Tập
                                            12.4 Nguyễn Huy Sửu-Nguyễn Thị Lệnh
                                                13.1 Nguyễn Huy Tiệm-Nguyễn Thị Út
                                                    14.1 Nguyễn Thị Phủng
                                                    14.2 Nguyễn Thị Dế,
                                                    14.3 Nguyên Thị... .
                                                    14.4 Nguyễn Thị…
                                                    14.5 Nguyễn Viết Thung-Đỗ Thị Nhớn
                                                        15.1 Nguyễn Thị Sỉn
                                                        15.2 Nguyễn Viết Thi-Trần Thị Nhớn
                                                        15.3 Nguyễn Thị Chiện
                                                        15.4 Nguyễn Thị Văng
                                                        15.5 Nguyễn Văn Lựu-Đoàn Thị Nhớn-Trương Thị Mậu
                                                            16.1 Nguyễn Thành Thám -Bùi Thị Vanh-Bùi THị Phượng
                                                                17.1 Nguyễn Thị Ngọc
                                                                17.2 Nguyễn Thị Oanh
                                                            16.2 Nguyễn Văn Lăng -Đỗ Thị Vân.- Thị Vinh
                                                                17.1 Nguyễn Văn Luyện
                                                            16.3 Nguễn Văn Mao-Đỗ Thị Thân
                                                                17.1 Nguyễn Thị Thảo
                                                                17.2 Nguyễn Văn Mẫn
                                                            16.4 Nguyễn Văn Hoành-Nguyễn Thị Điệp-Nguyễn Thị Nga
                                                                17.1 Nguyễn Văn Hùng
                                                                17.2 Nguyễn Văn Hải
                                                                17.3 Nguyễn Thị Hương
                                                                17.4 Nguyễn Văn Hưng
                                                            16.5 Nguyễn Thị Năm
                                                            16.6 Nguyễn Văn Lễ
                                                                17.1 Nguyễn Văn Lĩnh
                                                                17.2 Nguyễn Văn Luân
                                                                17.3 Nguyễn Văn Hán
                                                            16.7 Nguyễn Văn Miêng
                                                                17.1 Nguyễn Hải Triều
                                                                17.2 Nguyễn Thị Hà
                                                            16.8 Nguyễn Văn Dũng-Bùi Thị Thịnh
                                                                17.1 Nguyễn Văn Duyển
                                                                17.2 Nguyễn Văn Doanh
                                                                17.3 Nguyễn Văn Biềng
                                                            16.9 Nguyễn Thị Chín
                                                        15.6 Nguyễn Thị Suyển
                                                        15.7 Nguyễn Quý Thỏa-Nguyễn Thị Tỵ
                                                            16.1 Nguyễn Thành Thuấn-Đặng Thị Quy
                                                                17.1 Nguyễn Bình Quý
                                                                17.2 Nguyễn Mạnh Thuân-Nguyễn thị Thu Trang
                                                                    18.1 Nguyễn Minh Thụy
                                                            16.2 Nguyễn Thị Liên
                                                            16.3 Nguyễn Quốc thiêm-Đỗ Thị Nhinh
                                                                17.1 Nguyễn Xuân Thang-Nguyễn Thị Lê
                                                                    18.1 Nguyễn Nam Thanh
                                                                17.2 Nguyễn thị Lan Nho
                                                            16.4 Nguyễn Thị Lý
                                                            16.5 Nguyễn Quang Thạc-Nguyễn Thị Chi
                                                                17.1 Nguyễn Quang Thiệu
                                                                17.2 Nguyễn Văn Thiện
                                                            16.6 Nguyễn Thị Luyên
                                                            16.7 Nguyễn Trường Thống-Nguyên Thị Lời.
                                                13.2 Nguyễn Thị Kiểm.
                                            12.5 Nguyễn Thị Ngẫu.
                                            12.6 Nguyễn Thị Hương.
                                            12.7 Nguyễn Thị Chuyện.
                                        11.2 Nguyễn Thị Nghĩa.
                                    10.4 Nguyễn Thị Khải.
                                9.2 Nguyễn Thọ Nhai(Giai),
                                    10.1 Nguyễn Công Hiệt
                                    10.2 Nguyễn Thị Thời
                                    10.3 Nguyên Thị Khang
                                    10.4 Nguyễn Thi Nhưng
                                9.3 Nguyễn Thọ Truyền (Húy Quý Tài)-Nguyễn Thị Biên
                                    10.1 Nguyễn Thọ Phục
                                    10.2 Nguyễn Thọ Hảo
                                    10.3 Nguyễn Thọ Tải
                                    10.4 Nguyễn Thị Phai
                                    10.5 Nguyễn Thị Tằng
                                9.4 Nguyễn Thọ Khâm (Húy Thọ Khảo)
                                    10.1 Nguyễn Thọ Nhường
                                    10.2 Nguyễn Thị Bản.
                                    10.3 Nguyễn Thị Húng.
                                    10.4 Nguyễn Thị Lộc.
                                    10.5 Nguyễn Thị Tiến.
                                9.5 Nguyễn Thị Giản.
                                9.6 Nguyễn Thị Lỗi.
                                9.7 Nguyễn Thị Quy.
                                9.8 Nguyễn Thị Tằng.
                            8.3 Nguyễn Thọ Thái-Bùi thị Chí
                                9.1 Nguyễn Thọ Chiêm
                            8.4 Nguyên Thọ Quy-Ngụy Thị Liệt
                                9.1 Nguyễn Thị Tốt.
                                9.2 Nguyễn Thị Ổn.
                                9.3 Nguyễn Thị Thiếu.
                                9.4 Nguyễn Thị Lạng.
                            8.5 Nguyễn Thọ Sơ
                            8.6 Nguyễn Thị Thoa
                            8.7 Nguyễn Thị Niệm
                        7.3 Nguyễn Thọ Chương-Nguyễn Thị Mãi.
                    6.3 Nguyên Thị Phú.
                5.2 Nguyên Khắc Nhượng-Nguyễn thị Chần
                5.3 Nguyễn Thị khoáng.
                5.4 Nguyễn Thị Khuyếnh.
                5.5 Nguyễn thị Vịnh.
                5.6 Nguyễn Thị Tốt.
            4.2 Nguyễn Trọng Công
Gia Phả NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.