GIA

PHẢ

TỘC

Gia
phả
Họ
Trần
Đình
-
Phường
Quảng
Long
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Ông Tổ Trần Đại Lang-Bà Thủy tổ
    2.1 Ông Tổ Kiên
    2.2 Ông Tổ Đậu
    2.3 Ông Tổ Mè
    2.4 Ông Tổ Mộng
    2.5 Ông Tổ Trần Đình Giá
        3.1 Ông Tổ Trần Đình Thuyền
            4.1 Ông Hội
                5.1 Ông Hợi
                    6.1 Ông Rần
                        7.1 Ông Rà
                            8.1 Trần Trà
                            8.2 Trần Xuân
                            8.3 Trần Đón
                            8.4 Trần Hoan
                            8.5 Trần Xoan
                            8.6 Trần Thị Minh
            4.2 Ông Họa
                5.1 Ông Bộc
                    6.1 Ông Chự
                        7.1 Ông Đang
                            8.1 Chú Sinh, Chú Sử....
            4.3 Ông Tổ Trần Đình Ngọa
                5.1 Ông Trần Đình Tọa-Bà Ấu
                    6.1 Ông Trần Đình Lộc-Bà Thục-Bà Tốn
                        7.1 Chồng: Trần Bình (ch)-Bà Trần Thị Nhung
                            8.1 Trần Đình Ngân (ch)-Vợ: chị Quý-Vợ: chị Vị (ch)
                                9.1 Trần Thị Hải Lý
                                9.2 Trần Thị Tuyết Lan
                                9.3 Trần Phào
                                9.4 Trần Cọt
                            8.2 Chồng: Nguyễn Nam-Trần Thị Liễu
                                9.1 Nguyễn Quyết
                                9.2 Nguyễn Quang
                                9.3 Trang
                                9.4 Xíu1
                                9.5 Xíu 2
                                9.6 Xíu 3
                            8.3 Trần Đình Du-Vợ: chị Cầm
                                9.1 Trần Thị Hải Yến
                                9.2 Trần Thị Mèo
                            8.4 Chồng: anh Sơn-Trần Thị Dụ
                                9.1 Vũ
                                9.2 Phong
                                9.3 Thủy Tiên
                            8.5 Chồng: anh Khương-Trần Thị Dưỡng
                                9.1 Trâu
                                9.2 Bờm
                            8.6 Chồng: Anh Hùng-Trần Thị Dương
                                9.1 Cu1
                                9.2 Xíu
                                9.3 Cu2
                            8.7 Trần Tiến Dũng
                            8.8 Chồng: anh Lâm-Trần Thị Tâm
                                9.1 Lì
                                9.2 Bé
                            8.9 Trần Đình Trung-Vợ: chị Oanh
                        7.2 Ông Trần Đình Nhiệu-Vợ: Trần Thị Ngoan
                            8.1 Chồng: Võ Văn Niệm-Trần Ngọc Lan
                                9.1 Võ Thị Thùy Liên
                                9.2 Võ Thị Thùy Trang
                                9.3 Võ Thị Hoài Thanh
                            8.2 Trần Bình An-Vợ: Nguyễn Thị Hương
                                9.1 Trần Trọng Khiêm
                                9.2 Trần Trọng Khoa
                            8.3 Chồng: Hà Duy Nghĩa-Trần Linh Giang
                                9.1 Hà Duy Nhân
                                9.2 Hà Duy Đức
                            8.4 Trần Dương Sơn-Vợ: Hoàng Thị Oanh
                                9.1 Trần Thanh Tùng
                                9.2 Trần Thanh Tâm
                            8.5 Chồng: Nguyễn Thanh Bình-Trần Thu Thủy
                                9.1 Nguyễn Thành Nguyên
                                9.2 Nguyễn Thị Lê Na
                            8.6 Trần Thúy Vân (ch)
                        7.3 Chồng: Nguyễn Phú-Bà Trần Thị Quế
                            8.1 Nguyễn Hòa-Vợ: ... Nghĩa
                                9.1 Trâu1
                                9.2 Trâu2
                                9.3 bé
                            8.2 Chồng: .... Nghĩa-Nguyễn Thị Hợp
                                9.1 cu anh
                                9.2 cu em
                                9.3 bé
                            8.3 Chồng: .... Vị (ch)-Nguyễn Thị Hương
                                9.1 Việt
                                9.2 Bé
                            8.4 Nguyễn Dương-Vợ: .... Lê
                                9.1 Bé chị
                                9.2 Bé em
                                9.3 Cu
                                9.4 bé em2
                            8.5 Chồng: ... Tuấn-Nguyễn Thị Phương
                                9.1 Bé 1
                                9.2 Bé 2
                                9.3 Cu
                            8.6 Nguyễn Thí-Vợ: ... Bảy
                                9.1 Nguyễn Thị Hà Vi
                                9.2 Nguyễn Thị...
                                9.3 Nguyễn Duy
                                9.4 Nguyễn Đạt
                            8.7 Chồng: Ngô Sửu-Nguyễn Thị Bảy
                                9.1 cu1
                                9.2 be
                            8.8 Nguyễn Tám-Vợ: ... Hải
                                9.1 cu1
                                9.2 cu 2
                                9.3 bé
                        7.4 Ông Trần Chính Hiếu-Vợ: Ngô Thị Vân
                            8.1 Trần Nhân Lương-Vợ: ... Lộc
                                9.1 Trần Thị Bảo Trâm
                                9.2 Trần Gia Bảo
                            8.2 Chồng: ... Bình-Trần Thị Linh
                                9.1 Cu
                                9.2 Bé
                            8.3 Vợ: Xíu-Trần Gia Vinh
                                9.1 Cu
                            8.4 Trần Phú Tư-Vợ: ...
                                9.1 Bé
                        7.5 Chồng: Dư Vĩnh Yên-Bà Trần Thị Sồi
                            8.1 Dư Vĩnh Long (ch)-Vợ: Nguyễn Thị Bình
                                9.1 Cộc
                                9.2 Bé chị
                                9.3 Bé em
                            8.2 Dư Vĩnh Hòa-Vợ: ... Hằng
                                9.1 Cu 1
                                9.2 Cu 2
                            8.3 Dư Thị Tố Loan (ch)
                            8.4 Dư Vĩnh Tư (ch)
                            8.5 Dư Vĩnh Quý-Vợ: Mèo
                                9.1 cu1
                        7.6 Chồng: Nguyễn Đức-Bà Trần Thị Huế
                            8.1 Nguyễn Ninh-Vợ: ... Diệu
                                9.1 cu
                                9.2 bé
                            8.2 Nguyễn Hưng
                            8.3 Nguyễn Thị Huyền
                            8.4 Chồng: ... Khanh-Nguyễn Thị Mẵn
                        7.7 Bà Trần Thị Huệ-Chồng: Nguyễn Hữu Cầu
                            8.1 Nguyễn Hữu Đắc-Vợ: ... Nhung
                            8.2 Nguyễn Thị Hạnh
                            8.3 Nguyễn Quỳnh
                            8.4 Nguyễn Cọt
                    6.2 Ông Trần Đình Bổng-Vợ: Bà Quê
                        7.1 Ông Triều
                            8.1 Thìn, Định, Hoạch, Toán...
                        7.2 Ông Liễu
                        7.3 Ông Nuôi
                        7.4 Mệ Cúc
                        7.5 Mệ Nự
                        7.6 Mệ Nhàng (ch)
                            8.1 Rạng, Minh...
                    6.3 Ông Trần Đình Thậm-Vợ: Bà Dục-Vợ: Bà Phương
                        7.1 Ông Hựu
                            8.1 Tình, Tùng...
                        7.2 Ông Thành
                            8.1 Hoa, Hải, Lý, Sáu, Châu
                        7.3 Ông Sự
                        7.4 Mệ Hiu
                            8.1 Cạnh, Liên, Hòa, Bình, Kỳ...
                        7.5 Mệ Thòa
                        7.6 Mệ Hóa
                        7.7 Mệ Thanh
                            8.1 Sỹ, Hùng, Bé...
                    6.4 Ông Trần Ton-Vợ: Bà Truyền
                        7.1 Ông Trịch
                            8.1 Nam, Bắc...
                        7.2 Ông Bôn
                            8.1 Hùng...
                        7.3 Ông Mão (LS)
                        7.4 Ông Tý
                        7.5 Mệ Bức
                        7.6 Mệ Niên
                            8.1 Phi, Hùng...
                    6.5 Chồng: Ông Kỉnh-Bà Hưởng
                        7.1 Ông Hoan
                        7.2 Ông Hài
                        7.3 Mệ Thỏ
                        7.4 Mệ Thẻ
                        7.5 Mệ The
                            8.1 Đường...
                        7.6 Chồng: Ông Kha-Mệ Thia
                            8.1 Khê, Thê, Thiết, Thư...
                    6.6 Chồng: Ông Thính (ch)-Bà Chưởng (ch)
                        7.1 Ông Thịnh
                            8.1 Lâm, Chín..
                        7.2 Ông Tam
                            8.1 Nở, Hòa...
                        7.3 Ông Tư
                        7.4 Mệ Thìn
                    6.7 Chồng: Ông Duyệt-Bà Thí
                        7.1 Ông Luật
                            8.1 Viến, Long, Tiệp, Hồng, Lĩnh, Lanh
                        7.2 Ông Đô
                            8.1 Thảo...
                        7.3 Mệ Ngô
                            8.1 Ngọ, Tuyên...
                        7.4 Mệ Lô
                            8.1 Lê, Huê, Huề, Huệ, Cúc, Minh
                        7.5 Mệ Lợi
                            8.1 Phước...
                5.2 Ông Thị-Bà Xớn
                    6.1 Bà Xuyến
                    6.2 Bà Hiền
                    6.3 Bà Lương
                5.3 Ông Kịp-Bà Thệ
                    6.1 Ông Lịp
                    6.2 Ông Đỉnh
                    6.3 Ông Khoang
                5.4 Ông Trường-Bà Thuận
                    6.1 Ông Trương
                    6.2 Ông Tranh
                    6.3 Bà Giao
                5.5 Ông Kính-Bà Thiện
                    6.1 Bà Chần
                    6.2 Bà Mảnh
                    6.3 Bà Mót
        3.2 Ông Tổ Trần Đình Chở
            4.1 Ông Cạnh
                5.1 Ông Kiện
                    6.1 Ông Quý
                        7.1 Ông Ô, Ông Trị
                            8.1 Anh Đường, Anh Việt...
            4.2 Ông Đức
                5.1 Ông Hinh
                    6.1 Ông Linh
                        7.1 Ông Núi, Ông Liệt
                            8.1 Anh Sơn, Anh Quang...
Gia Phả Gia phả Họ Trần Đình - Phường Quảng Long
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Gia phả Họ Trần Đình - Phường Quảng Long.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Gia phả Họ Trần Đình - Phường Quảng Long
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.