GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn
Văn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn Văn - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Đại Cường - Đại Lộc - Quảng Nam


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân 10/3
 • Ngày tế thu 15/8
 • Ngày hội mã10/3

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 1

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Văn Tuấn
 • Địa chỉ: 308 Hải Phòng
 • Điện thoại: 0913494672
 • Email: vnptuan ở gmail.com
 • Gia Phả Nguyễn Văn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Văn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn Văn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.