GIA

PHẢ

TỘC


LÀO
CAI
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC VŨ LÀO CAI - Lào Cai


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại



Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 272
 • Số người: 369

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Vũ Viết Trường
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: 0913587836
 • Email: truonglc2007 ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả VŨ LÀO CAI
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc VŨ LÀO CAI.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc VŨ LÀO CAI
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.