GIA

PHẢ

TỘC

Trần
Duy
(Chi
6)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Trần Duy (Chi 6) - Bình Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tạiCác ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu5
 • Số lượng gia đình: 37
 • Số người: 56

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Trần Duy Trung
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: duytrungqn ở gmail.com
 • Gia Phả Trần Duy (Chi 6)
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Trần Duy (Chi 6).
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Trần Duy (Chi 6)
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.