GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
DANH
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC NGUYỄN DANH - Hải Phòng


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu20
 • Số lượng gia đình: 1238
 • Số người: 1410

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Quốc Tuấn
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: quoctuandhk ở gmail.com
 • Gia Phả NGUYỄN DANH
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN DANH.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN DANH
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.