GIA

PHẢ

TỘC

Phạm
Tộc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Phạm Tộc - Ninh Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 46
 • Số người: 62

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Phạm Văn Sánh
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: sanhpham417 ở gmail.com
 • Gia Phả Phạm Tộc
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Phạm Tộc.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Phạm Tộc
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.