GIA

PHẢ

TỘC

Đàm
Khắc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Đàm Khắc - Hà Nội


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Vệ Sơn- Tân Minh-Sóc Sơn


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu3
 • Số lượng gia đình: 9
 • Số người: 11

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: nhandk1709 ở gmail.com
 • Gia Phả Đàm Khắc
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Đàm Khắc.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Đàm Khắc
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.