GIA

PHẢ

TỘC

Phan
Đình
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Phan Đình - Hà Tĩnh


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Khai canh miếu liệt nhất công tổ, Dực bảo triều phong tứ xã thần


Ở tại

Đức Thanh - Đức Thọ - Hà Tĩnh


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 30
 • Số người: 44

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: cdcnkt.ex ở gmail.com
 • Gia Phả Phan Đình
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Phan Đình.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Phan Đình
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.