GIA

PHẢ

TỘC

Phạm
**
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Phạm ** - Nam Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Thôn Chiền A, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: trungkim48 ở gmail.com
 • Gia Phả Phạm **
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Phạm **.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Phạm **
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.