GIA

PHẢ

TỘC

Phan
Doãn

-
Phái
trưởng
chi
Phan
Trọng
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Phan Doãn - Phái trưởng chi Phan Trọng - Nghệ An


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Hoa Thanh - Yen Thanh


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu18
 • Số lượng gia đình: 906
 • Số người: 908

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Phan Bá Ước
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: phanminhuyen83 ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả Phan Doãn - Phái trưởng chi Phan Trọng
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Phan Doãn - Phái trưởng chi Phan Trọng .
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Phan Doãn - Phái trưởng chi Phan Trọng
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.