GIA

PHẢ

TỘC

Phan
Văn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Phan Văn - Quảng Trị


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Tiên Mỹ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: quanbia2000 ở gmail.com
 • Gia Phả Phan Văn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Phan Văn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Phan Văn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.