GIA

PHẢ

TỘC

TRẦN
VĂN
TỘC
-
DĨNH
XUYÊN
QUẬN
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Trường tồn sự nghiệp ân Tiên tổ - Vĩnh phúc cơ đồ nghĩa Tử tôn


Ở tại

Làng Quảng Phú, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân17/03/AL
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 79
 • Số người: 103

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Trần Quốc Việt
 • Địa chỉ: Thôn Bàu Tròn, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại:
 • Email: q.vietran ở gmail.com
 • Gia Phả TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.