GIA

PHẢ

TỘC

Phạm
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Phạm - Thái Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Phú lâm-Nam hồng-Tiền hải-Thái bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: ks.phamvanthanh ở gmail.com
 • Gia Phả Phạm
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Phạm.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Phạm
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.