GIA

PHẢ

TỘC

TỘC
PHẠM
NGỌC
SƠN
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC TỘC PHẠM NGỌC SƠN - Bắc Giang


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Ngọc Sơn - Quỳnh Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: tocphamngocson ở gmail.com
 • Gia Phả TỘC PHẠM NGỌC SƠN
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc TỘC PHẠM NGỌC SƠN.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc TỘC PHẠM NGỌC SƠN
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.