GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Quách
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Quách - Ninh Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Nho Phong, Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: nguyenquachdl ở gmail.com
 • Gia Phả Họ Quách
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Quách.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Quách
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.