GIA

PHẢ

TỘC

Gia
phả
Họ
Trần
Đình
-
Phường
Quảng
Long
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Gia phả Họ Trần Đình - Phường Quảng Long - Quảng Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Uống nước nhớ nguồn


Ở tại

Thị xã Ba Đồn


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân19 tháng chạp âm lịch
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 228
 • Số người: 283

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ: Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:
 • Email: tranduongson ở gmail.com
 • Gia Phả Gia phả Họ Trần Đình - Phường Quảng Long
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Gia phả Họ Trần Đình - Phường Quảng Long.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Gia phả Họ Trần Đình - Phường Quảng Long
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.