GIA

PHẢ

TỘC

GIA
TỘC
HỌ
NGUYỄN
VIẾT
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC GIA TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT - Hà Nội


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

LINH THƯỢNG-VÂN CÔN-HOÀI ĐỨC


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 93
 • Số người: 124

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông NGUYỄN VIẾT HUY
 • Địa chỉ: LINH THƯỢNG - VÂN CÔN - HOÀI ĐỨC - HÀ NỘI
 • Điện thoại: 0975984269
 • Email: thuyhuyvc ở gmail.com
 • Gia Phả GIA TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc GIA TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc GIA TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.