GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Đậu
(Đỗ)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Đậu (Đỗ) - Hà Tĩnh


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Tổ tiên cương thường lưu vạn cổ - Hậu thế Chính Nghĩa giữ ngàn năm


Ở tại

Mỹ Yên - Xuân Lộc - Can Lộc


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân: 30 AL
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã: 30/10

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 692
 • Số người: 693

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Dau_Van_Nam
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: vannam.dau ở gmail.com
 • Gia Phả Họ Đậu (Đỗ)
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Đậu (Đỗ).
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Đậu (Đỗ)
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.